Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

ΒΑΡΝΑΒΑΣ: Ανάγκη επαναπροσδιορισμού σκοπών και θεμελιωδών Αρχών του Πολιτιστικού - Περιβαλλοντικού ΣωματείουΕμείς εδώ στο Βαρνάβα έχουμε ένα "ομώνυμο" Σύλλογο που ασχολείται (σχεδόν αποκλειστικά) με την εκμάθηση παραδοσιακών λαϊκών χορών. Δηλαδή ούτε Πολιτιστικός ούτε Περιβαλλοντικός υπό την ευρεία έννοια. Δημιουργήθηκε και διατηρήθηκε τεχνικά στην ζωή από τον (αλήστου μνήμης εκλιπόντα) πρώην Κοινοτάρχη Βαρνάβα εξυπηρετώντας έντεχνα πολιτικές σκοπιμότητες και επιδιώξεις, ως κουμπαράς ψηφοφόρων.

 Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι συστατικό στοιχείο του πολιτισμού κάθε κοινωνίας. Η προστασία του περιβάλλοντος και η εξυγίανσή του από την αλόγιστη κατάχρηση του ανθρώπου, χρειάζεται πάνω από όλα την ύπαρξη και δράση ενός Συλλογικού φορά που να στηρίζεται πάνω σε σωστές βασικές και θεμελιώδεις αρχές. 


ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΕΝΟΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Βασικοί Σκοποί και επιδιώξεις του Συλλόγου θα έπρεπε να είναι :
Η μελέτη, προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, η διατήρηση και η ανάδειξη της φυσιογνωμίας, του χωριού της τοπικής κοινότητας.
Η διάσωση και η διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη και η διάδοση των γραμμάτων και των τεχνών, η δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει δράσης που να διέπεται από φιλανθρωπικά συναισθήματα.
Η προαγωγή των γενικότερων συμφερόντων του χωριού του …..και η φροντίδα για την λύση των προβλημάτων.
Οι βασικές αρχές του Συλλόγου θα έπρεπε να είναι:
1.Ανεξαρτησία από πολιτικούς, κυβερνητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.
2.Ελεύθερη συμμετοχή προσώπων (νομικών ή φυσικών ή ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα) χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις,
3.Έγκυρη πληροφόρηση, επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση των ζητημάτων που άπτονται των σκοπών της,
4.Δημοκρατικότητα στις εκφραζόμενες θέσεις της, αντικειμενικότητα και πολυφωνία στις απόψεις και προτάσεις της,
5.Αγαστή συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, εθνικούς, αλλοδαπούς και διεθνείς.
6.Οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του Συλλόγου που έχει πολιτικά κίνητρα ή κίνητρα που επιδιώκουν συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς, απαγορεύονται.

Οι Γενικοί Σκοποί του Συλλόγου
1. Η προστασία του τοπίου, του φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος, από κάθε ενέργεια ή παράλειψη οποιουδήποτε ανθρώπινου παράγοντα που συνεπάγεται την υποβάθμιση, την επιβάρυνση, τη ρύπανση και την αλλοίωσή του, σε βάρος της υγείας, της καλαισθησίας, της πολιτιστικής παράδοσης και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.
2. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την αντιμετώπισή τους.
3. Η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και των φορέων τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για έργα με περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσα από την πλήρη ενημέρωσή τους.
4. Η ανάδειξη και προστασία των στοιχείων της φυσικής κληρονομιάς καθώς και των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων.
5. Η διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς (χλωρίδας, πανίδας, φυσικού τοπίου, εδάφους, νερού, αέρα, θάλασσας, φυσικών πόρων) και των θεμελιωδών οικολογικών λειτουργιών, των συστημάτων και της αναπαραγωγικής τους ικανότητας, απαραίτητων για τη συνέχιση της ζωής και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.
6. Η ενημέρωση του κοινού, η λήψη μέτρων και η συμμετοχή στην εφαρμογή προγραμμάτων για την ορθολογική και επιστημονική διαχείριση των πάσης φύσεως αποβλήτων, τον διαχωρισμό τους στην πηγή, την υλοποίηση μεθόδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας τους, ώστε να λαμβάνονται από αυτά πρώτες ύλες και ενέργεια..
7. Η προβολή των βιολογικών προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή από την αισχροκέρδεια και τα μεταλλαγμένα τρόφιμα.
8. Η υπεράσπιση των άρθρων 24, 100 και 117 του Συντάγματος και κάθε φιλοπεριβαλλοντικού και φιλοδασικού νόμου.
9. Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης του κοινού σε ζητήματα ζωοφιλίας, υιοθεσίας και συμπεριφοράς προς αδέσποτα ή μη ζώα συντροφιάς. Δραστηριοποίηση για την προστασία τους.
10. Η ανύψωση του πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των μελών του και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους ως οργανικών και ενεργών μελών του κοινωνικού συνόλου.
11. Η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση προγραμμάτων που σκοπό έχουν την ενημέρωση του κοινού και την λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάστασή του από βλαπτικές επεμβάσεις, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, ή με άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
12. Η με κάθε μέσο προάσπιση της ειρήνης στον κόσμο.
13. Η διάδοση της αγάπης προς τη φύση.
14. Η συνεργασία και η κοινή δράση με άλλους συλλόγους και φορείς με κοινούς στόχους. Για την διευκόλυνση και την προώθηση των γενικότερων και ειδικών σκοπών του συλλόγου ή συμμετοχή σε Ομοσπονδίες, Δίκτυα Πολιτών, Επιτροπές Αγώνα, Διεθνείς Οργανισμούς κτλ. με οικολογικό, περιβαλλοντικό, φυσιολατρικό, αθλητικό κτλ χαρακτήρα.
15. Η βασική φιλοσοφία είναι: «Οι άνθρωποι, η φύση και ο πολιτισμός πάνω από τα κέρδη». 
Β) Οι ειδικοί Σκοποί του Συλλόγου να είναι:
1. Η ενεργός συμμετοχή στις δράσεις κατά του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό σε απόλυτη συνεργασία με την εκάστοτε επιτροπή αγώνα.
α. Ορισμός μόνιμου αντιπροσώπου ως μέλους της επιτροπής που να προωθεί τις δράσεις, τους προβληματισμούς και τις ανάγκες της επιτροπής – αναλαμβάνοντας δράσεις και στήριξη του αγώνα στην κοινωνία.
β. Καθιέρωση ειδικού ταμείου για την ενίσχυση των οικονομικών αναγκών της επιτροπής αγώνα π.χ προσφυγών στα δικαστήρια ημεδαπής και αλλοδαπής κ.α
γ. Καθιέρωση Μηνιαίων δελτίων τύπου  έντυπης ενημέρωσης σχετικά με τον ΧΥΤΑ
δ. Καθιέρωση μηχανισμού επιστράτευσης μετακίνησης ή Ξενάγησης
2. Την αυτόματη συμβολή έρευνα και ανάληψη δικαστικής δράσης σε κατάφορες περιπτώσεις  προσβολής περιβαλλοντικής βλάβης. (ΧΥΤΑ, Εθνικό πάρκο Σχοινιά, κ.α)
3. Η συμβολή στην αποτελεσματική διαχείριση ανάδειξη και προστασία του … της Ρεματιάς Βαρνάβα… από καταπατήσεις, οικοπεδοποίηση, εναπόθεση μπαζών και απορριμμάτων, πυρκαγιά, καθώς και η διαφύλαξή του χαρακτήρα του ως βουνού και ως κοινωνικού αγαθού. Η ένταξη της περιοχής στο δίκτυο ειδικών ζωνών προστασίας, του «Natura 2000»
Ειδικότερα:
α. Η προστασία του βουνού από επεκτάσεις σχεδίων πόλεων, διανοίξεις περιφερειακών ή άλλων δρόμων (εκτός των δασικών), κατασκευή κτιρίων, εγκατάσταση μεγάλων ψυχαγωγικών και εμπορικών ή «ψυχαγωγικών» κλπ
β. Η συμβολή στη δενδροφύτευση του βουνού και στην ανάδειξη της ομορφιάς του.
γ. Η διάνοιξη και συντήρηση πραγματικών – και όχι κατ΄ όνομα - μονοπατιών με βάση τα δασικά και ορειβατικά πρότυπα.
 
2. Η διάσωση των ελεύθερων χώρων των Στρατοπέδων …. Βαρνάβα. Ειδικότερα:
o Η προάσπιση από τον κατακερματισμό και τη «σαλαμοποίηση» του χώρου.
o Η απόκρουση σχεδίων από οποιονδήποτε φορέα και εάν προέρχεται που επιβαρύνουν με τσιμέντο και κτίρια.
3. Η ανάδειξη της ακτής Βαρνάβα.
4. Η προστασία των κατοίκων του χωριού μας από την ηχορύπανση, την οπτική ρύπανση (π.χ. διαφημιστικές πινακίδες κ.α).
5. Η διάσωση όσων ελευθέρων χώρων έχουν παραμείνει.

Άρθρο 4. Μέσα.
Η πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών μπορεί να επιτευχθεί από το Σωματείο με τα πιο κάτω μέσα:
1. Με την υπόδειξη-παρέμβαση στις αρμόδιες αρχές κάθε μέτρου για την προστασία, βελτίωση και επέκταση του φυσικού περιβάλλοντος.
2. Με παραστάσεις και υποβολή υπομνημάτων σε κάθε αρμόδιο φορέα, καθώς και άσκηση προσφυγών και άλλων ενδίκων μέσων κατά πράξεων διοικητικών αρχών.
3. Με την έκδοση εφημερίδας, περιοδικού κτλ αφορούν το περιβάλλον, τη φύση, τον πολιτισμό.
4. Με την οργάνωση εκδρομών σε ενδιαφέροντες τόπους του εσωτερικού και εξωτερικού και γενικά στο ύπαιθρο και με την άσκηση της πεζοπορίας, ορειβασίας, αναρρίχησης, χιονοδρομίας, σπηλαιολογίας, κολύμβησης, αθλοπαιδιών κλπ., που στοχεύουν στην γνωριμία της φύσης και τη δημιουργία θετικών αισθημάτων προς αυτήν.
5. Με τη διοργάνωση σεμιναρίων, εορτών, περιηγήσεων, κατασκηνώσεων, ομιλιών, διαλέξεων, εκθέσεων και καλλιτεχνικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
6. Με τη μελέτη της ιστορίας, της λαογραφίας, της λαϊκής τέχνης και των εθίμων της χώρας.
7. Με την εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των προαναφερθέντων σκοπών με την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται η ανεξαρτησία του Συλλόγου.
8. Με την ίδρυση γραφείου και εντευκτηρίου για τα μέλη.
9. Με τη δημιουργία διαφόρων ειδικών τμημάτων, ανάλογα με το ενδιαφέρον των μελών.
10. Με τη μελέτη και οργάνωση κάθε άλλου μέσου που προάγει τους σκοπούς του Συλλόγου.

Β) ΜΕΛΗ
Άρθρο 5. Μέλη.
1. Η δύναμη του Σωματείου να αποτελείται από τα μέλη τα οποία διακρίνονται σε : Α) Ιδρυτικά Β) Επίτιμα Γ) Τακτικά .
2. Η ιδιότητα του μέλους ορίζεται ως εξής : Α) Ιδρυτικά είναι τα μέλη που ίδρυσαν τον Σύλλογο Β) Επίτιμα ανακηρύσσονται τα μέλη τιμής ένεκεν για την ξεχωριστή προσφορά τους στον Σύλλογο. Γ) Τακτικά θεωρούνται τα μέλη που έχουν ενεργή δράση μέσα στις ομάδες δράσης του Συλλόγου.
3. Μόνο τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
4. Τα επίτιμα δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δικαιούνται όμως να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου αλλά με δικαίωμα λόγου. Τα επίτιμα ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 6. Ποιοι εγγράφονται.
Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται άτομα αδιακρίτως φύλου, χρώματος, καταγωγής, κατοικίας και διαμονής που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης συμφωνία των μελών με τους Γενικούς και Ειδικούς σκοπούς του Συλλόγου, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 (α/β) και η συμμετοχή τους για την προώθηση, προβολή, διεκδίκηση και υλοποίησή τους. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την εγγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η έδρα του συλλόγου είναι ο Βαρνάβας. Στο σύλλογο δύναται να εγγραφούν ως μέλη του και από άλλες πόλεις, με την προϋπόθεση ότι συμφωνούν με το καταστατικό του και ιδιαίτερα με τους Γενικούς και Ειδικούς σκοπούς (αρ.3).
ΣΧΟΛΙΑ
Εμείς εδώ στο Βαρνάβα έχουμε ένα "ομώνυμο" Σύλλογο που ασχολείται (σχεδόν αποκλειστικά) με την εκμάθηση παραδοσιακών λαϊκών χορών. Δηλαδή ούτε Πολιτιστικός ούτε Περιβαλλοντικός υπό την ευρεία έννοια. Δημιουργήθηκε και διατηρήθηκε τεχνικά στην ζωή από τον (αλήστου μνήμης εκλιπόντα) πρώην Κοινοτάρχη Βαρνάβα εξυπηρετώντας έντεχνα πολιτικές σκοπιμότητες και επιδιώξεις, ως κουμπαράς ψηφοφόρων. 
ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ - Η ανάταξη του Συλλόγου σε πραγματικό φορέα ανάπτυξης Πολιτισμού και προστασίας του Περιβάλλοντος μακριά από τα μικροπολιτικά και άλλα συμφέροντα μερικών πολιτικάντηδων μελών του.  Ήρθε πλέον ο καιρός του απογαλακτισμού από το παρελθόν. Η ανάδειξη νέων δημιουργικών και ανεξάρτητων μελών στο Δ.Σ. είναι επιβεβλημένη και απαραίτητη για την δημιουργική πνοή ώθησης του Συλλόγου προς το μέλλον, στο ευρύτερο περιβάλλον της Β/Ανατολικής Αττικής και όχι μόνο.

Μ. Αποστολόπουλος
Πρώην μέλος Δ.Σ Συλλόγου.
http://giatiparetithika.blogspot.gr/2007/11/blog-post.html


ΣΧΕΤΙΚΟ:
Άρθρο 29 - Κωλύματα και ασυμβίβαστα
1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικού διαμερίσματος ή τοπικοί σύμβουλοι και πάρεδροι:
--------------
Βαρνάβας όμορφος τόπος να μένεις, δύσκολος να ζεις..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας...
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.