Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ανεύρεση εργασίας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ανεύρεση εργασίας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαραθώνος

Πλήρωσης επτά (7) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2017, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας).

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Ξεκινά το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 10.000 ανέργους ηλικίας 18-24 ετών

Σήμερα ξεκινούν οι υποδείξεις για το Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 10.000 νέους ανέργους ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ.

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

24 Θέσεις εργασίας στον Δήμο Ωρωπού

24 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ωρωπού ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 28/09/2016 - 19:24 Αξιολόγηση:0 1 2 3 4 5 (0 ψήφοι) 24 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ωρωπού Share Like us Tweet Follow us Plus One Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού, που εδρεύει στα Νέα Παλάτια Ωρωπού, για την υλοποίηση τμημάτων μουσικής και καλλιτεχνικής παιδείας και συγκεκριμένα τον ακόλουθο αριθμό ατόμων, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) Κωδικός απασχόλησης Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 01 κοινωφελής επιχειρηση δημου ωρωπου νεα παλατια ωρωπου καλλιτεχνικοσ διευθυντησ ως 9 μηνες 1 02 κοινωφελής επιχειρηση δημου ωρωπου νεα παλατια ωρωπου καθηγητησ/τρια πιανου (τε) ως 9 μηνες 3 03 κοινωφελής επιχειρηση δημου ωρωπου νεα παλατια ωρωπου καθηγητησ/τρια πιανου (μουσικοκινητικη) (τε) ως 9 μηνες 3 04 κοινωφελής επιχειρηση δημου ωρωπου νεα παλατια ωρωπου καθηγητησ/τρια μοντερνων κρουστων (τε) ως 9 μηνες 2 05 κοινωφελής επιχειρηση δημου ωρωπου νεα παλατια ωρωπου καθηγητησ/τρια μονωδιασ (τε) ως 9 μηνες 1 06 κοινωφελής επιχειρηση δημου ωρωπου νεα παλατια ωρωπου καθηγητησ/τρια συγχρονου τραγουδιου(τε) ως 9 μηνες 1 07 κοινωφελής επιχειρηση νεα παλατια ωρωπου καθηγητησ/τρια κιθαρασ (τε) ως 9 μηνες 3 δημου ωρωπου 08 κοινωφελής επιχειρηση δημου νεα παλατια ωρωπου καθητητησ/τρια κλαρινετου ως 9 μηνες 1 09 κοινωφελής επιχειρηση δημου νεα παλατια ωρωπου καθητητησ/τρια τρομπέτας ως 9 μηνες 1 10 κοινωφελής επιχειρηση δημου νεα παλατια ωρωπου καθητητησ/τρια βιολιου ως 9 μηνες 1 11 κοινωφελής επιχειρηση δημου νεα παλατια ωρωπου καθητητησ/τρια αν. θεωρητικων ως 9 μηνες 1 12 κοινωφελής επιχειρηση δημου νεα παλατια ωρωπου καθηγητησ/τρια υπ. θεωρητικων ως 9 μηνες 1 13 κοινωφελής επιχειρηση δημου νεα παλατια ωρωπου καθηγητησ/τρια παραδοσιακων οργανων (μπουζουκι) ως 9 μηνες 1 14 κοινωφελής επιχειρηση δημου νεα παλατια ωρωπου καθηγητησ/τρια βυζαντινησ μουσικησ ως 9 μηνες 1 15 κοινωφελής επιχειρηση δημου νεα παλατια ωρωπου καθηγητησ/τρια θεατρου(πε) ως 8 μηνες 1 16 κοινωφελής επιχειρηση δημου νεα παλατια ωρωπου καθηγητησ/τρια προσχολικησ αγωγησ(τε) ως 8 μηνες 1 17 κοινωφελής επιχειρηση δημου νεα παλατια ωρωπου καθηγητησ/τρια κοπτικησ-ραπτικησ (δε) ως 8 μηνες 1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αίτηση με τα στοιχεία του υποψηφίου, τον κωδικό θέσης ενδιαφέροντος και αναλυτική απαρίθμηση όλων των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής 4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών 5. Βιογραφικό σημείωμα 6. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας 7. Έγγραφα που να αποδεικνύουν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και δράσεις για την ειδικότητα που ζητείται 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση) 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά είναι αληθή 10. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου 11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 12. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (για όσους υποψηφίους είναι άνεργοι) Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού, για τον χρονικό προσδιορισμό της οποίας θα ενημερωθούν τηλεφωνικά. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού, Αγίου Γεωργίου 29, Τ.Κ. 19015, Νέα Παλάτια Ωρωπού. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Δειτε την προκηρυξη εδω

www.dikaiologitika.gr

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού, που εδρεύει στα Νέα Παλάτια Ωρωπού, για την υλοποίηση τμημάτων μουσικής και καλλιτεχνικής παιδείας και συγκεκριμένα τον ακόλουθο αριθμό ατόμων:

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Προσλήψεις εργατικού προσωπικού στο δήμο Μαραθώνα

Απορούμε ειλικρινά γιατί η τοπική πρόεδρος του Βαρνάβα, δεν φροντίζει να δημοσιεύει στο FB της κοινότητας όλες τις ευκαιρίες εργασίας που παρουσιάζονται κάθε φορά στο Δήμο, ώστε να βοηθήσει ενεργά να βρουν εργασία οι άνεργοι του χωριού μας. Στην προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με ειδικότητα ΥΕ Εργάτες Ταφής-Εκταφής Νεκρών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες) προχωρά ο δήμος Μαραθώνα προκειμένου να καλύψει τις εποχιακές ανάγκες των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου.

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

ΟΑΕΔ: Oριστικοί πίνακες για τις 2.500 θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες ασύλου

Δημοσιοποίηθηκε σήμερα ο οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, για τις 2.500 θέσεις εργασίας του «Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών – Α΄ κύκλος».

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαραθώνος

Απορούμε ειλικρινά γιατί η τοπική πρόεδρος του Βαρνάβα, δεν φροντίζει να δημοσιεύει στο FB της κοινότητας όλες τις ευκαιρίες εργασίας που παρουσιάζονται κάθε φορά στο Δήμο. Είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους άνεργους του χωριού μας.

Πλήρωσης δύο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2016, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας).
2 ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Μαραθώνος (στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος, Λεωφ. Μαραθώνος 104 Νέα Μάκρη Αττικής ή στο Δημοτικό Κατάστημα Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος) ώρες 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. αρμόδια κα Παπαϊωάννου Αρετή (τηλ. επικοινωνίας 22943-20525) εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαραθώνος.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Ανατολικής Αττικής)
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3
Πηγή Τμήματος Ειδήσεων:
Βαρνάβας όμορφος τόπος να μένεις, δύσκολος να ζεις..