Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αποφάσεις Δημάρχου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αποφάσεις Δημάρχου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΘΕΜΑ : «Αναφορικά με τον ορισμό εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων»
Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη :
• Τις διατάξεις της περίπτωσης Iτης παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011) σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος Αναφορικά με τον ορισμό ομάδας διοίκησης έργου

Συγκροτεί ομάδα διοίκησης έργου για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την συνεχή υποβολή προτάσεων και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την διοίκηση και τις υπηρεσίες του Δήμου για την ορθή, εύρυθμη και σύννομη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα του αυτοτελούς γραφείου Δημάρχου και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου της διοίκησης για την άσκηση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.
Μέλη :