Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ για την Τ.Α.: Σε ποιο βαθμό η πράξη θα «δοξάσει» τη θεωρία;

Στην τελική πρόταση για αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης που κατατέθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, προτείνεται η πλήρης κατάργηση της εσωτερικής διαίρεσης των δήμων σε εκλογικές περιφέρειες και ενιαία εκλογή των δημοτικών συμβούλων σε όλη την έκταση του Δήμου. Επίσης, η κατάργηση των σημερινών δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.
Στη θέση τους προτείνονται τοπικά συμβούλια στα όρια των σημερινών δημοτικών ενοτήτων, τα οποία θα ενισχυθούν με αποφασιστικές αρμοδιότητες. Οι δημοτικές και τοπικές κοινότητες παραμένουν μόνο ως γεωγραφικές έννοιες.
Σε κάθε Δημοτική Ενότητα θα υπάρχει: α) Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας και β) Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας. Οι σύμβουλοι θα εκλέγονται ανεξάρτητα από κεντρικούς συνδυασμούς. Ο αριθμός των συμβούλων κάθε Δημοτικής Ενότητας θα καθορίζεται ανάλογα: α) με τον πληθυσμό της και β) με τον αριθμό των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων που την απαρτίζουν. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας θα εκλέγεται έμμεσα από το Συμβούλιο, μεταξύ των μελών του. Ο Πρόεδρος θα συμμετέχει στο δημοτικό συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου όταν συζητείται θέμα της δημοτικής ενότητας.
Διατηρείται ο θεσμός του δημάρχου ως επικεφαλής συνδυασμού. Σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει το 50%+1 των ψήφων κατά τον 1ο γύρο (οπότε ο επικεφαλής του αναδεικνύεται, δήμαρχος), θα πραγματοποιείται επαναληπτική εκλογή σε 2ο γύρο μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών, οπότε δήμαρχος θα είναι ο επικεφαλής του πλειοψηφήσαντος στο 2ο γύρο συνδυασμού, χωρίς ωστόσο αυτό να επιδρά στην κατανομή των εδρών που έχει ολοκληρωθεί από τον 1ο γύρο.
Η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται να γίνεται από τον πρώτο γύρο με το σύστημα της απλής αναλογικής μεταξύ των συνδυασμών, με βάση την «κλασική» μέθοδο της αναλογικής των υπολοίπων, όπως συμβαίνει σήμερα για τον 1ο γύρο.
Επίσης, προτείνεται :
1ον. Η κατάργηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της στα Συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων (βλ. αναλυτικά ανωτέρω).
2ον. Η κατάργηση της Οικονομικής Επιτροπής και η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της είτε στα Συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων είτε (όπου αυτό δεν είναι δυνατό) στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στην Εκτελεστική Επιτροπή, ανάλογα και με το ειδικότερο περιεχόμενο κάθε αρμοδιότητας.
3ον. Η διάκριση των πολιτικών και των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων και τη μεταφορά τους στα αντίστοιχου χαρακτήρα όργανα.
4ον. Η αναβάθμιση του ρόλου του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, ώστε να αποφορτιστεί ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι από τις αμιγώς διεκπεραιωτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες και να είναι σε θέση να επιτελούν τον πολιτικό και επιτελικό τους ρόλο, παραμένοντας ωστόσο ο Γενικός Γραμματέας πολιτικό στέλεχος του Δήμου (μετακλητός).
5ον. Η ενίσχυση της υπηρεσιακής δομής των ΟΤΑ α’ βαθμού, με την καθιέρωση μεταξύ άλλων ενός minimum θέσεων και οργανικών μονάδων σε κάθε κατηγορία ΟΤΑ α’ βαθμού, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους, που θα διασφαλίζει τη συνέχεια και τη θεσμική μνήμη των υπηρεσιών, ανεξαρτήτως της εναλλαγής των Δημοτικών Αρχών, και θα ενισχύει την επιχειρησιακή τους ικανότητα.
6ον. Η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων του Δήμου στις συνεδριάσεις είτε της Εκτελεστικής Επιτροπής είτε του Δημοτικού Συμβουλίου είτε και των δύο αυτών οργάνων, με δικαίωμα λόγου, σε όλα τα θέματα που αφορούν τον τρόπο διοίκησης, το προσωπικό και τα οικονομικά του Δήμου.
7ον. Η δημιουργία ενός τετραμερούς συστήματος διοίκησης των Ο.Τ.Α..
8ον. Η ριζική αναμόρφωση των δευτερευόντων οργάνων, και συγκεκριμένα :
– Η κατάργηση των ειδικών επιτροπών με περιορισμένο, εκ του νόμου, αντικείμενο και η καθιέρωση, γενικώς, της ελευθερίας των Δημοτικών Συμβουλίων να συγκροτούν επιτροπές, είτε μόνο από μέλη τους, κατ’ αναλογία της δύναμης κάθε παράταξης (που θα μπορούν να έχουν και αποφασιστικές αρμοδιότητες) είτε και με τη συμμετοχή εργαζομένων του Δήμου, άλλων φορέων και ιδιωτών (οπότε, υποχρεωτικά, θα έχουν μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα).
– Η αντικατάσταση της Επιτροπής Διαβούλευσης, από ένα Δημοτικό Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο, στο οποίο θα μετέχουν οι εκπρόσωποι όλων των βασικών φορέων της περιοχής και το οποίο θα συνεδριάζει υποχρεωτικά σε τακτά και σύντομα χρονικά διαστήματα, εκφράζοντας γνώμη επί όλων των θεμάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία και το Δήμο, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος του Δήμου. Σε συγκεκριμένες σημαντικές αποφάσεις (π.χ. κατάρτιση προϋπολογισμού, επιχειρησιακού προγράμματος κ.λπ.) το Συμβούλιο θα παίζει καθοριστικό ρόλο, ως ο κεντρικός φορέας της διαβούλευσης στο τοπικό επίπεδο.
– Η αναμόρφωση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ώστε αυτό να συγκροτείται από αιρετά μέλη, από τους ίδιους τους μετανάστες και πρόσφυγες που κατοικούν στα όρια του Δήμου, καθώς και από εκπροσώπους των φορέων αλληλεγγύης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Είναι ο πολιτικός προϊστάμενος του Δήμου και υπεύθυνος για την υλοποίηση του προγράμματος της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εκλογή (ως επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού)
Εκπροσωπεί τον Δήμο.
Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών.
Συντονίζει και παρέχει κατευθύνσεις στο έργο των αντιδημάρχων.
Εκδίδει αποφάσεις και διοικητικές πράξεις σε εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Είναι μονοπρόσωπα όργανα με πολιτική και διοικητική ευθύνη για ένα μέρος των θεματικών τομέων δράσης του Δήμου, σε αντιστοίχηση με τις διοικητικές δομές του Δήμου.
Ορισμός (από το Δήμαρχο)
Ενδεικτικοί τομείς ανάθεσης καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων :
1)            Οικονομικά
2)            Κοινωνική Πολιτική
3)            Καθαριότητα – Πράσινο
4)            Τεχνικές Υπηρεσίες – Υποδομές
5)            Πολιτισμός – Αθλητισμός – Νεολαία
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είναι αρμόδιο για τη λήψη όλων των πολιτικών και κανονιστικών αποφάσεων.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αποτελεί το συλλογικό εκτελεστικό όργανο του Δήμου. Σε αυτή μετέχει ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι. Παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση του έργου της δημοτικής αρχής. Ασκεί εκτελεστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες που ασκεί σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο
Θεσμοί κοινωνικής συμμετοχής και ελέγχου
  1. Τοπικά Δημοψηφίσματα, όχι μόνο μετά από πρωτοβουλία των οργάνων του Δήμου, αλλά και κατόπιν λαϊκής πρωτοβουλίας, ακόμα και για θέματα που δεν ανάγονται στην, με τη στενή έννοια, αρμοδιότητα των ΟΤΑ, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή (συμβουλευτικού υποχρεωτικά στην περίπτωση αυτή) δημοψηφίσματος για κάθε θέμα τοπικού ενδιαφέροντος.
  2. Εισαγωγή θεμάτων προς συζήτηση στα όργανα του Δήμου (Συμβούλια Δημοτικών Ενοτήτων, Δημοτικά Συμβούλια, Περιφερειακά Συμβούλια) με πρωτοβουλία των πολιτών (λ.χ. 25 άτομα).
  3. Τοπικές συνελεύσεις στις Τοπικές Κοινότητες και στις μικρές Δημοτικές Κοινότητες και συνελεύσεις γειτονιάς στις μεγαλύτερες Δημοτικές Κοινότητες.
Ηλεκτρονική διαβούλευση – ηλεκτρονική τοπική δημοσκόπηση
Υποχρεωτική δημοσιοποίηση των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων στους διαδικτυακούς τόπους κάθε Δήμου.
Εποπτεία Ο.Τ.Α.
  1. Κατάργηση του υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α., γεγονός που αφ’ ενός αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του κράτους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και αυξάνει το αίσθημα ευθύνης τόσο των αιρετών, όσο και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α., αφ’ ετέρου μειώνει σημαντικά τον όγκο των ελεγχόμενων αποφάσεων.
  2. Αναβάθμιση του αυτεπάγγελτου ελέγχου, ενσωματώνοντας και καθιερωμένες ελεγκτικές μεθόδους σε σχέση με την ανάλυση κινδύνου (risk analysis), με βάση τα δεδομένα που θα συγκεντρώνονται για κάθε Ο.Τ.Α. και για κάθε κατηγορία πράξεων. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορεί να προβλεφθεί η διενέργεια δειγματοληπτικών αυτεπάγγελτων ελέγχων, όχι όμως με απολύτως τυχαίο τρόπο, αλλά στοχευμένα.
  3. Ειδική εποπτική αρχή των Ο.Τ.Α., είτε μονοπρόσωπο είτε συλλογικό όργανο, το οποίο, προκειμένου να ενισχυθεί το κοινωνικό/ πολιτικό κύρος του θεσμού, θα επιλέγεται και μέσω μίας διαδικασίας δημόσιας επιλογής, αντίστοιχης με αυτή που ακολουθείται για τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών ή των δημοσίων επιχειρήσεων (ΔΕΚΟ).
  4. Δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου εποπτείας Ο.Τ.Α., με συμμετοχή όλων των ευθέως ή εμμέσως εμπλεκόμενων στους πάσης φύσεως ελέγχους των Ο.Τ.Α. φορέων, με αποστολή τον περιοδικό έλεγχο των επιπέδων συμμόρφωσης των Ο.Τ.Α., την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού εποπτείας, την αμοιβαία ενημέρωση όλων των διοικητικών και δικαστικών φορέων για τα θέματα αρμοδιότητάς τους που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ.
ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Α.

Πηγή Τμήματος Ειδήσεων: Βαρνάβας όμορφος τόπος να μένεις, δύσκολος να ζεις..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας...
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.