Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ. Ε...και !!!!

Κανονισμοί μόνο στα χαρτιά....
Για διευκόλυνση σημειώνουμε με κίτρινο χρώμα Άρθρα του Κανονισμού που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη παραβατικότητα - αυθαιρεσία,  με την ανοχή πάντοτε των εκάστοτε διοικήσεων του Δήμου (και πρώην Κοινοτήτων), για λόγους πολιτικής εκμετάλλευσης.Άρθρο 7ο
Αυθαίρετη Σύνδεση
Άρθρο 17ο
Υποχρεώσεις Καταναλωτών
Άρθρο 21ο
Υδρομετρητές
Άρθρο 23ο
Έλεγχος –Επισκευή και συντήρηση Υδρομετρητών
Άρθρο 25ο
Αφαίρεση Υδρομετρητών
Άρθρο 26Ο
Πυροσβεστικοί κρουνοί
   Και άλλα....
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1Ο
Αντικείμενο του Κανονισμού
Ο παρών κανονισμός περιέχει  τους όρους και τις προϋποθέσεις  υδροδότησης των καταναλωτών από το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης και καθορίζει  τα σχετικά με την ύδρευση δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών .
Άρθρο 2ο
Νομικό Πλαίσιο
Ο Παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006)  και  των άρθρων 72,73 και 76 του Ν. 3852/2010, και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου .

Στις Διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις :
Του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006
Του άρθρου 2 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου 16853/2011 ΦΕΚ 661/20-4-2011
Των άρθρων 19και 82 του Β.Δ. της  24/9-20/10/1958 « Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων  » .
Του Άρθρου 29 του ΑΝ 344/68 «Περί διατάξεων τινών αφορωσών σεις οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ».
Του άρθρου 11 του ΝΔ 318/69 « Περί βεβαίωσης και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων  » και του Π.Δ. 923/77 « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17/5-15/6/2959 ΒΔ».
Του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 2946/2001
Των Υγειονομικών Διατάξεων με αριθμούς α) Γ3α/761/68 και Γ4/1722/74 « Περί ποιότητας του πόσιμου ύδατος » β) 5673/4-12-57 « Περί απολυμάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων » γ) Α5/288/1986 «Ποιότητα  και συμμόρφωση προς την 80/7787 οδηγία της ΕΟΚ»

Άρθρο 30
Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης
Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του  Δήμου   ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης.
Οι σωλήνες υδρεύσεως που τοποθετούνται με δαπάνη του υδρολήπτη από τον κεντρικό αγωγό μέχρι το υδρόμετρο, περιέχονται κατά κυριότητα στο Δήμο, ο οποίος μπορεί από αυτούς να υδροδοτήσει και άλλους υδρολήπτες χωρίς καμία αποζημίωση αυτού ή αυτών που τοποθέτησαν τον αγωγό.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 Άρθρο 4Ο
Σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης
Η υδροδότηση ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που εξυπηρετεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τον Δήμο
Στην αίτηση του αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση Τηλέφωνο και ΑΦΜ ) Το είδος και η θέση του ακινήτου καθώς και ο σκοπός της υδροδότησης (για οικιακές  ή κτηνοτροφικές ή επαγγελματικές ανάγκες κ.λ.π.).
Η αίτηση υδροδότησης ισχύει για (12) δώδεκα µήνες. Σε περίπτωση που παρέλθουν  δώδεκα  µήνες χωρίς να τοποθετηθεί η παροχή µε υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη, η αίτηση θεωρείται ως µη γενόµενη και πρέπει να ξαναγίνει καθώς και να καταβληθούν ξανά τα τέλη που ορίζονται κάθε φορά µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για νέες παροχές ύδρευσης.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 5ο  .
Για την υδροδότηση ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα της επέκτασης, (ύστερα από υπόδειξη της Τεχνικής  υπηρεσίας του Δήμου και σε βάθος τουλάχιστον 80 πόντους ),  το δε δίκτυο, ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου.
Για την καλή εκτέλεση των ανωτέρω  εργασιών  θα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο εγγυητική καλής εκτελέσεως ποσού ίσου με το ποσό της δαπάνης αποκατάστασης οδοστρώματος και πεζοδρομίων, το οποίο θα εκδίδεται κατόπιν τεχνικής περιγραφής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Η εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά το τέλος των εργασιών και την αυτοψία από το μηχανικό του Δήμου .
Ο Δήμος δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτηθούν (άδεια τομής, εκσκαφές , επαναφορές κλπ) στο τμήμα από την θέση του φρεατίου του υδρομετρητή μέχρι το ακίνητο.
5. Στα πλαίσια  του κοινωνικού έργου του ∆ήµου παροχή  νερού επίσης  δικαιούνται και οικόπεδα χωρίς κτίσματα με δένδρα  ή τροχοβίλες  εφόσον διαπιστωθεί  από  την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ότι υπάρχουν.
Σε ακίνητα ειδικού προορισµού (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια ή άλλα δηµόσια κτίρια, κοινωφελή ιδρύµατα κλπ) που καταλαµβάνουν µεγάλη έκταση, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να χορηγήσει περισσότερες της µία παροχές.

 Άρθρο 5ο
Δικαιολογητικά
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο νόµιµος πληρεξούσιός του, υποχρεούται για την υδροδότηση της ιδιοκτησίας του, να υποβάλει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως κατά περίπτωση αυτά αναφέρονται .
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην εξέταση τίτλων ιδιοκτησίας του προς υδροδότηση  ακινήτου καθώς και τυχόν διεκδικήσεων επ' αυτού, ούτε η ύδρευση του ακινήτου αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του αιτήσαντος την υδροδότηση.

Α) Για την  σύνδεση των οικοδομών με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται :
Η προσκόμιση κυρωμένου αντιγράφου της οικοδομικής άδειας
Και για την σύνδεση οικόπεδων απαιτείται η προσκόμιση συμβολαίου ιδιοκτησίας
Β) Σχέδιο χώρου  των υδρομετρητών όταν πρόκειται για συγκρότημα οικοδομών, συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση, όπου προσδιορίζεται με ακρίβεια η αρίθμηση της θέσης των υδρομετρητών σε σχέση με τους αντίστοιχους υδρευόμενους  χώρους του συγκροτήματος υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή και τον επιβλέποντα μηχανικό.
Άρθρο 6ο
Δικαίωμα Σύνδεσης
Για την υδροδότηση οποιουδήποτε ακίνητου προκαταβάλλεται από τον  ενδιαφερόμενο στο Ταμείο  του Δήμου το καθοριζόμενο κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δικαίωμα σύνδεσης που περιλαμβάνει το τέλος σύνδεσης
Άρθρο 7ο
Αυθαίρετη Σύνδεση
Σε περιπτώσει σύνδεσης του ακινήτου με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης χωρίς την άδεια του Δήμου και χωρίς την προκαταβολή του Δικαιώματος σύνδεσης, επιβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο τουλάχιστον διπλάσιο από το τέλος σύνδεσης, κινείται εναντίον του η διαδικασία ποινικής δίωξης και αστικής αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε στον Δήμο .

Άρθρο 8ο
Επανασύνδεση
 Σε περίπτωση επανάληψης της υδροδότησης που διακόπηκε ,είτε για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, είτε ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, καταβάλλεται από τον υδρολήπτη το τέλος επανασύνδεσης που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εξοφλείται ταυτόχρονα και ολοσχερώς το χρέος που είχε τυχόν δημιουργηθεί κατά το χρόνο λειτουργίας της παροχής .
Άρθρο 9ο
Εργασίες και αξίες  υλικών σύνδεσης
Οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την σύνδεση των ακινήτων με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης εκτελούνται είτε από το Δήμο, εφ’ όσον  διαθέτει  το κατάλληλο προσωπικό ( η δαπάνη βαρύνει τους υδρολήπτες ), είτε από τον ίδιο τον καταναλωτή με την επίβλεψη του Δήμου .
Οι σωλήνες σύνδεσης θα έχουν διάμετρο ανάλογο με την περίπτωση ως εξής :
α) 1/2 της ίντσας για οικοδομές από 0 έως  200 τ.μ.
β) 3/4 της ίντσας για οικοδομές από 201 έως  300 τ.μ.
γ) Φ 32 για συγκροτήματα κατοικιών , ξενοδοχεία ,βιομηχανίες κα βιοτεχνίες εντός και εκτός οικισμού μετά από Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  για την έγκριση της υδροδότησης .
Οι δαπάνες προμήθειας των υλικών και εκτέλεσης των εργασιών σύνδεσης βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον υδρολήπτη.
Οι τιμές των εργασιών που εκτελεί ο Δήμος για λογαριασμό των καταναλωτών, καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο
Στην αξία υλικών περιλαμβάνονται ένας µμετρητής νερού, ένα κολάρο,  ένας διακόπτης ¾ , ένας διακόπτης  ¾ Χ ½ , δύο ρακόρ (αρσενικό,  θηλυκό), ένα φρεάτιο, σωλήνας  (από τον αγωγό  µέχρι το ρολόι). Η αξία των υλικών καθορίζεται από  τις αγοραίες  τιμές  και τις εκάστοτε αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συμβουλίου. Ο υδρευόμενος έχει δικαίωμα να αγοράσει ο ίδιος τα υλικά από το εμπόριο, όμως θα πρέπει αφού ειδοποιηθεί µία µέρα πριν από την υπηρεσία ύδρευσης να έχει τα υλικά στο ακίνητο την ηµέρα και ώρα που θα του ζητηθεί, διαφορετικά θα χρεώνεται µε την επίσκεψη του συνεργείου το κόστος της οποίας καθορίζεται από τις εκάστοτε αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 10ο
Επισκευή και Συντήρηση Δικτύου Ύδρευσης
Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση καθώς και η επέκταση του δικτύου ύδρευσης γίνεται από το Δήμο ,ανάλογα με τις εμφανιζόμενες  κάθε φορά ανάγκες και τις οικονομικές του δυνατότητες .
Η επισκευή και η συντήρηση ή αντικατάσταση των τμημάτων του δικτύου που δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου ,γίνεται από τους καταναλωτές ή από τον ίδιο τον Δήμο ,εφ’ όσον διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό .Στην τελευταία περίπτωση η δαπάνη βαραίνει τους καταναλωτές.

Άρθρο 11ο
Τέλη Ύδρευσης

Τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου που προορίζονται να καλύψουν:
Πρώτον τις δαπάνες Υπηρεσίας ύδρευσης, Μισθοδοσία  εποχιακού  προσωπικού, συντήρησης  και λειτουργίας  του Δημοτικού  Δικτύου Ύδρευσης και δεύτερον τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων.
Τα τέλη ύδρευσης, η καταμέτρηση της κατανάλωσης, η επανασύνδεση και το δικαίωμα παροχής, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .
Η χρέωση των καταναλωτών γίνεται και με μηχανογραφημένους λογαριασμούς.  
Άρθρο 12ο
Εκπτώσεις από τους λογαριασμούς Κατανάλωσης Νερού

Έκπτωση από το λογαριασμό κατανάλωσης νερού, δεν αναγνωρίζεται κατ’ αρχήν  εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις και πάντοτε ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταναλωτή και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου .
Α.  Όταν από βλάβη των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων ,(που διαπιστώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ) η καταγραφή του υδρομετρητή  ξεπερνάει το 4/πλάσιο της μεγαλύτερης πραγματικής κατανάλωσης των τριών τελευταίων λογαριασμών, τότε στην επιπλέον πέρα του 4/πλάσιου ποσότητα νερού που καταγράφηκε ,παρέχεται έκπτωση έως  80%.
Β.  Σε περίπτωση υπόγειας διαρροής, μη ορατής (που διαπιστώνεται  από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου), και η οποία ξεπερνά το 2/πλάσιο του μεγαλύτερου λογαριασμού πραγματικής κατανάλωσης των τριών τελευταίων λογαριασμών, τότε στην επιπλέον πέρα του διπλάσιου, ποσότητας νερού που καταγράφηκε, παρέχεται έκπτωση  έως 80%.
Γ.  Όταν πρόκειται για ασυνήθιστα υψηλή χρέωση, σε καταναλωτή που τυχαίνει να είναι άπορος. Στην περίπτωση αυτή η χρέωση γίνεται με βάση την πραγματική μέση κατανάλωση  των τελευταίων τριών λογαριασμών κατανάλωσης και παρέχεται έκπτωση 100% επί της επιπλέον διαφορών των  m3 .
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο διακανονισμός του Λογαριασμού γίνεται με την εξόφληση από τον ενδιαφερόμενο του ποσού που προκύπτει μετά τον υπολογισμό της έκπτωσης κατά την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης και στην συνέχεια το ποσό της έκπτωσης αφαιρείται από τον λογαριασμό μετά   την έκδοση της προς τούτο απόφασης της επιτροπής φορολογικών διαφορών . Τέλος στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η βεβαρημένη απόδειξη (λογαριασμός ) η έκπτωση γίνεται με την αντίστοιχη μείωση των προς χρέωση κυβικών .
Άρθρο 13Ο
Μειωμένα Τιμολόγια –Ειδικές Τιμολογήσεις
Τα μειωμένα τιμολόγια και οι ειδικές τιμολογήσεις καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  πάντοτε ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταναλωτή και απευθύνονται στις παρακάτω ( οικονομικά αδύνατες)  ευπαθείς κοινωνικές Ομάδες .
Α. Άτομα ΑΜΕΑ  με  πιστοποιημένη αναπηρία  άνω του 67%
Β. Πολύτεκνοι (με ανήλικα τέκνα )
Άρθρο 14Ο
Ιεράρχηση Υδρευτικών Αναγκών
&
Περίπτωση εκ περιτροπής παροχής Ύδατος

Αντικειμενικός σκοπός του ∆ήµου είναι η συνεχής υδροδότηση σε όλο το 24-ωρο. Με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των καταστημάτων και εφ’ όσον απομένει πλεόνασμα διατίθεται κατά σειρά για το πότισμα των ζώων, την υδροδότηση βιομηχανιών, βιοτεχνιών και τουριστικών εγκαταστάσεων , κλπ .
Αν όμως για λόγους τεχνικούς ή από άλλη αιτία, αυτό δεν είναι δυνατό, ο ∆ήµος έχει το δικαίωμα να δίνει την παροχή ύδατος εκ περιτροπής, χωρίς αποζημίωση σε οποιονδήποτε
Στην περίπτωση εκ περιτροπής παροχής νερού, ο Δήμος θα μπορεί να επιβάλει περιορισμό κατανάλωσης και  θα υπάρχει η εξής σειρά προτεραιότητας :
ü  για σχολεία – νοσοκομεία – ιδρύματα
ü  για οικιακή χρήση
ü  για επιχειρήσεις
 Άρθρο 15ο
Διαδοχή Καταναλωτή
Σε περίπτωση μεταβολής στην ιδιοκτησία του ακινήτου ο μεν νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει το Δήμο για την μεταβολή, ο δε παλαιός ιδιοκτήτης υποχρεούται να εξοφλήσει αμέσως τυχόν ανεξόφλητες μέχρι τότε οφειλές από την κατανάλωση νερού. Εάν κατά τον χρόνο της μεταβολής είχε διακοπεί η υδροδότηση, αυτή δεν επαναλαμβάνεται πριν εξοφληθούν πλήρως τα οφειλόμενα χρέη.
Άρθρο 16ο
Ανώτατα όρια Κατανάλωσης
Ορίζεται ανώτατο όριο ετήσιας κατανάλωσης ως εξής.
Για άρδευση οικοπέδου με δένδρα ή τροχοβίλα  40 m3
Σε όσους υπερβαίνουν το ανώτατο όριο κατανάλωσης επιβάλλεται την πρώτη φορά πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο και την δεύτερη φορά πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο της επί πλέον ποσότητας νερού που έχει καταναλωθεί .
Σε περίπτωση νέας παράβασης διακόπτεται η υδροδότηση  μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών. .
Άρθρο 17ο
Υποχρεώσεις Καταναλωτών
Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενημερώνουν το Δήμο αυθημερόν για κάθε ανωμαλία βλάβη υδρομετρητών ή διαρροή σωλήνων. Σε περίπτωση δε παράλειψης υπόκεινται σε πρόστιμο 200 €.  Επίσης  θα βεβαιώνεται σε βάρος τους για το χρονικό διάστημα που σημειώθηκε η βλάβη,  η ποσότητα νερού, που είχε καταναλωθεί κατά την αμέσως προηγούμενη καταμέτρηση.
Απαγορεύεται απόλυτα :
Α) Η από τον μετρητή οποιουδήποτε ακινήτου υδροδότηση άλλου ακινήτου χωρίς τοποθέτηση ιδίου μετρητή.
Β) Η μετατόπιση μετρητή ,χωρίς την άδεια και την επίβλεψη του Δήμου και
Γ) Η σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό πριν από τον υδρομετρητή.
Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε διακοπή της παροχής ύδατος από 10 έως και 90 ημέρες  και σε πρόστιμο από 500€ έως 1000€ . Η διάρκεια της διακοπής και το πρόστιμο καθορίζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από τον Δήμαρχο .
Απαγορεύεται η τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης ή καυσίμων κοντά στα φρεάτια υδατοπαροχής .     
Ο Δήμος διακόπτει την υδροδότηση εάν κρίνει ότι εξαιτίας τέτοιων εγκαταστάσεων υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού .
Άρθρο 18ο
Ποιότητα Νερού

Το πόσιμο νερό  πρέπει   να διατίθεται στους υδρολήπτες  καθαρό και υγιεινό, σύμφωνα με τις παραμέτρους που προβλέπονται από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 ΦΕΚ 892/Τβ΄/11-7-2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. Επίσης η ποιότητα των ακτών κολύμβησης και των κολυμβητικών δεξαμενών  θα πρέπει να πληρούν τις νόμιμες  προϋποθέσεις  και θα υπάγονται σε τακτικό έλεγχο. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα γίνονται από πιστοποιημένα  αναλυτικά εργαστήρια κατόπιν  εγκρίσεως  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και Απόφασης   Δημάρχου.
.
 Άρθρο 19ο
Ιδιωτικά Δίκτυα
Απαγορεύεται η εκμετάλλευση ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υδροδότηση ακινήτων, σε περιοχές όπου έχει επεκταθεί το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης .
Η λειτουργία όσων τέτοιων γεωτρήσεων υφίστανται νόμιμα, θα αποσκοπεί αποκλειστικά στην ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών των ιδιοκτητών τους .
Σε περίπτωση που ακίνητο υδρεύεται από ιδιωτική γεώτρηση αλλά είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο αποχέτευσης, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τοποθετήσει υδρομετρητή.
Άρθρο 20ο
Διακοπές Υδροδότησης

Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής της υδροδότησης που προβλέπει ως κύρωση ο Παρόν Κανονισμός, ο Δήμος μπορεί επίσης να διακόπτει την παροχή ύδατος στις ακόλουθες περιπτώσεις :
Α. Για  λόγους προστασίας της δημοσίας υγείας.
Β. Για τεχνικούς λόγους (επισκευή και συντήρηση του δικτύου ή του υδραγωγείου)  .
Γ. Όταν δεν υπάρχει επαρκής  ποσότητα ύδατος .
Δ. Όταν υπάρχει οικονομική ασυνέπεια
Όταν πρόκειται για προγραμματισμένες διακοπές η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου φροντίζει να ενημερώνει εγκαίρως με κάθε πρόσφορο τρόπο τους καταναλωτές.
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος σε αποζημίωση για βλάβες που ενδεχομένως προκαλέσουν στους καταναλωτές οι διακοπές ύδρευσης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ
Άρθρο 21ο
Υδρομετρητές
Για κάθε υδρευόμενο χώρο (διαμέρισμα, μονοκατοικία ,κατάστημα, κτήμα κ.λ.π.) γίνεται ξεχωριστή παροχή και χρησιμοποιείται ξεχωριστός υδρομετρητής. Ξεχωριστός Υδρομετρητής απαιτείται σε περίπτωση υδροδότησης κήπου που βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με υδροδοτούμενο  ακίνητο εφ’ όσον η έκταση του είναι μεγαλύτερη των 300 τ.μ.
Οι υδρομετρητές προμηθεύονται ,τοποθετούνται και σφραγίζονται  από το Δήμο και υπάρχει η δυνατότητα να προμηθεύονται και από τους ιδιώτες αρκεί να τηρούν τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα και το πρότυπο ISO 4064( όπως κάθε φορά ισχύουν αυτά μετά από τροποποιήσεις και συμπληρώσεις )    .
Η τιμή διάθεσης των υδρομέτρων  από το Δήμο, καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο  .
Προ του υδρομέτρου τοποθετείται πάντα δικλείδα ανακοπής .
Οποιαδήποτε επέμβαση στο υδρόμετρο ,που αποσκοπεί στην αποτροπή ή στην παρεμπόδιση της καταμέτρησης του κατααναλισκόμενου ύδατος ή στην διαγραφή καταναλωθείσας ποσότητας ,συνεπάγεται την διακοπή της υδροδότησης και την επιβολή σε βάρος του υδρολήπτη προστίμου ίσο με το διπλάσιο  του μέσου όρου κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταμέτρησης .
Άρθρο 22ο
Χώρος Υδρομετρητών
Οι Υδρομετρητές τοποθετούνται σε φρεάτια ή σε ειδικό χώρο της οικοδομής που διαμορφώνεται σύμφωνα με τους ορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι φωτεινός  και εύκολα προσπελάσιμος και να βρίσκεται κοντά στην είσοδο της οικοδομής .
Άρθρο 23ο
Έλεγχος –Επισκευή και συντήρηση Υδρομετρητών
Η Ευθύνη επισκευής και συντήρησης των υδρομετρητών ανήκει στον Δήμο , ο οποίος επεμβαίνει είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του καταναλωτή .Η δαπάνη βαραίνει και στις δύο περιπτώσεις τον καταναλωτή .
Ο Δήμος ελέγχει αυτεπάγγελτα  τον Υδρομετρητή όταν διαπιστώσει απόκλιση από την συνήθη κατανάλωση. Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή εκτείνεται ,εάν είναι δυνατόν ,στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του καταναλωτή .
Εάν διαπιστωθεί ότι κατά την περίοδο, για την οποία πρόκειται να εκδοθεί ο λογαριασμός ύδρευσης, ο υδρομετρητής δεν λειτουργεί κανονικά , η χρέωση γίνεται με βάση το μέσο όρο κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταμέτρησης .

Άρθρο 24ο
Αντικατάσταση
     Τα υδρόμετρα αντικαθίστανται από τον Δήμο, όταν έχουν φθαρεί  λόγω μακροχρόνιας χρήσης ή παρουσιάζουν μη αντιμετωπίσιμη βλάβη. Η δαπάνη της αντικατάστασης βαραίνει τον υδρολήπτη .
Άρθρο 25ο
Αφαίρεση Υδρομετρητών
Ο Υδρομετρητής αφαιρείται από τον Δήμο :
Στην μη εξόφληση λογαριασμού κατανάλωσης νερού μέσα σε 120 ημέρες από την έκδοση του .    Ο δε καταναλωτής οφείλει μαζί με την εξόφληση του λογαριασμού να καταβάλει και το τέλος διακοπής και επανασύνδεσης .
Ειδικά σε συγκροτήματα κατοικιών που υπάρχει κοινόχρηστο υδρόμετρο, σε περίπτωση μη εξόφλησης του λογαριασμού κατανάλωσης του κοινόχρηστου υδρομέτρου αφαιρούνται όλα τα υδρόμετρα του συγκροτήματος .
Όταν προβαίνουν  οι ιδιοκτήτες σε ανεπίτρεπτες επεμβάσεις στα υδρόμετρα .
Στην τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης ή καυσίμων, μέσα ή κοντά στα φρεάτια υδατοπαροχής .
Στην πραγματοποίηση λαθραίας υδροληψίας .
Στην χορήγηση  νερού σε τρίτους για οποιαδήποτε αιτία .
Στην παρεμπόδιση κατά οποιονδήποτε τρόπο της εύκολής ανάγνωσης του Υδρομετρητή .Στην περίπτωση αυτή η αφαίρεση γίνεται μετά την διαπίστωση ότι δεν έχουν αρθεί τα εμπόδια κατά την λήψη των ενδείξεων για δεύτερη φορά, οι δε χρεώσεις των λογαριασμών κατανάλωσης νερού γίνεται   σε σχέση με την προηγούμενη  κατανάλωση.
Στην άρνηση επισκευής της εσωτ. Διακλάδωσης ή των εγκαταστάσεων του ακινήτου στην περίπτωση μη καταμετρούμενης διαρροής με συνέπεια την απώλεια νερού για το Δήμο και την πρόκληση ζημιάς σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.
Στην παράβαση γενικών και ειδικών όρων του Παρόντος Κανονισμού.
  
Άρθρο 26Ο
Πυροσβεστικοί κρουνοί
Τα πυροσβεστικά υδροστόµια είναι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πυρόσβεση και πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων.
Η  θέση εγκατάστασης  του  πυροσβεστικού  υδροστοµίου εγκρίνεται από  την  αρμόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση τους για άλλες χρήσεις πλην κατάσβεσης  πυρκαγιάς ή πλήρωσης πυροσβεστικών οχημάτων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙV
ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 27Ο

 Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού τιμωρείται σύμφωνα
με το άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 28ο

Ο κανονισμός αυτός ισχύει από της δημοσιεύσεως του κατά τον τρόπο που

προβλέπει η παρ.4 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006
Άρθρο 29ο     
(ακροτελεύτιο)
Ο Παρόν  Κανονισμός δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου  για το οικ. Έτος 2011 καθώς  και των υπολοίπων ετών .
                                                                                       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
                                                                                  ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΥΛΩΝΑ
                                                                                   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

  Download this file (kanonismos.kathariotitas.marathon.pdf)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Πηγή:

Δείτε ακόμα:
Βαρνάβας όμορφος τόπος να μένεις, δύσκολος να ζεις..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας...
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.