Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Γ. Ζούρος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Γ. Ζούρος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Ο Γιώργος Ζούρος, νέος αντιδήμαρχος Δικτύων και Καθημερινότητας του Δήμου Μαραθώνος

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη:

Την υπ’ αριθμόν 800/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνα που διενεργήθηκαν την 18-05-2014,
Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,