Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αποφασεις Δημάρχου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αποφασεις Δημάρχου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ για την Τοπική Κοινότητα Βαρνάβα

Οι πιο ενδιαφέρουσες
ΑΝΑΡΤΗΤΕΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΣ: Δασαρχείο Καπανδριτίου
190 14- Καπανδρίτι Αττικής
ΘΕΜΑ: Έγκριση επέμβασης για την κατασκευή του έργου «Εγκατάσταση του
αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στις θέσεις ‘Στεφάνη-Βαρνάβα-
Αλιβέρι’ για την τροφοδοσία του ΘΗΣ Αλιβερίου» των Δήμων Αυλώνος και
Καλάμου καθώς και των Κοινοτήτων Μαλακάσας, Μαρκοπούλου Ωρωπού,
Καπανδριτίου και Βαρνάβα, περιφερείας αρμοδιότητας Δασαρχείου
Καπανδριτίου.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντες υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Ν. 3200/55 ‘’Περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως” όπως αυτές
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
2. Τις δ/ξεις του Ν. 2503/1997 για την ‘’Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας
κ.λ.π’’, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 998/79 ‘’Περί προστασίας των δασών και των
δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας’’ όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Τις δ/ξεις του άρθρου 4, παρ. β, του Ν. 1929/1991 (ΦΕΚ 19/Α΄), όπως αυτό
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄), το
άρθρο 14, παρ. 6 του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α΄) και το άρθρο 16, του Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ
95/Α΄).
5. Τις δ/ξεις του άρθρου 29 του Ν. 3734/2009. (ΦΕΚ 8/Α’)
6. Τις δ/ξεις του άρθρου 13, παρ. 3, του Ν. 1822/1988 (ΦΕΚ 272/Α’), όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 3, του άρθρου 8, του Ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α’).
7. Τη με αριθ. 167556/2212/2-8-80 εγκύκλιο διαταγή του Υπ. Γεωργίας «Οδηγίες
εφαρμογής του άρθρου 58 ‘’Περί δημοσίων έργων του Ν. 998/79’’» .
8. Τη με αριθμ. οικ. 88872/573/19-2-02 εγκύκλιο Δ/γη Υπ. Γεωργίας «Επεμβάσεις σε
αναδασωτέες εκτάσεις».
9. Τη με αριθ. 26855/21-10-09 αίτηση της εταιρείας «ΔΕΣΦΑ –Διαχειριστής Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» με την οποία αιτείται την εν θέματι έγκριση.
10.Τη με αριθ. οικ. 145111/1-10-09 Κ.Υ.Α. των Υπ. ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Πολιτισμού,
Ε.Ν.Α. & Ν.Π. και Υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκαν οι
περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή του εν θέματι έργου.
11. Τη με αριθ. 4879/4-12-09 εισήγηση του Δασαρχείου Καπανδριτίου.
12. Το γεγονός ότι η κατασκευή του εν θέματι έργου αποτελεί έργο υποδομής και κοινής
ωφέλειας.
Αγ. Παρασκευή 18/01/2010
Αριθ. Πρωτ. : 7694
1
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟΝ
την 4-2-2011
ως προς την παρ/φο του αρθ. 58 Ν. 998/79
(εκ παραδρομής)
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Ιωάννου 65
Ταχ. Κώδικας : 153 42
Πληροφορίες : Κων/να Καρέλη
Τηλέφωνο : 210- 63 95 280
FAX : 210- 60 11 092
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΔΑ: 4ΑΛΗΟΡ1Κ-Υ
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Εγκρίνουμε την επέμβαση για την κατασκευή του έργου «Εγκατάσταση του
αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στις θέσεις ‘Στεφάνη-Βαρνάβα-Αλιβέρι’
για την τροφοδοσία του ΘΗΣ Αλιβερίου», από τηνεταιρεία «ΔΕΣΦΑ –
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.», η όδευση του οποίου
διέρχεται από δάση και δασικές εκτάσεις, όπως αυτές απεικονίζονται στις με
αριθμ. (6424/5,6,7), (6425/3,4,5,6), (6426/1,2,3,4), και (6427/1) πινακίδες
Γ.Υ.Σ., κλ. 1:5.000, από τον τοπογράφο μηχανικό Ηλία Γεωργούντζο, με
ημερομηνία 14-10-09 και θεωρημένες με ημερομηνία 4-12-09 από τον Δασάρχη
Καπανδριτίου, συνοδεύουν αναπόσπαστα την παρούσα, συνολικού εμβαδού
543.900 τ.μ., με τα κάτωθι στοιχεία:
ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΑ
Γ.Υ.Σ. (6424/7) – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
(Α1-Α2) 7.680
(Α3-Α4) 500
(Α5-Α6) 900
(Α7-Α8) 2.000
(Α9-Α10) 2.040
(Α11-Α12) 3.440
ΣΥΝΟΛΟ 16.560
Γ.Υ.Σ. (6424/5) – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
(Α12-Α23) 9.920
ΣΥΝΟΛΟ 9.920
Γ.Υ.Σ. (6424/6) – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
(Α13-Α14) 25.380
(Α15-Α16) 33.040
(Α17-Α18) 640
ΣΥΝΟΛΟ 59.060
Γ.Υ.Σ. (6424/6) – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
(Α14-Α15) 3.360
(Α16-Α17) 27.280
ΣΥΝΟΛΟ 30.640
2
ΑΔΑ: 4ΑΛΗΟΡ1Κ-Υ
Γ.Υ.Σ. (6425/5) – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
(Α18΄-Α19΄) 6.600
(Α23-Α24) 1.840
(Α25-Α26) 4.400
(Α27-Α28) 4.720
(Α29-Α30) 1.280
(Α31-Α32) 640
(Α33-Α34) 10.720
(Α35-Α36) 3.280
ΣΥΝΟΛΟ 33.480
Γ.Υ.Σ. (6425/5) – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
(Α34-Α35) 8.720
(Α36-Α37) 66.470
(Α38-Α39) 2.560
ΣΥΝΟΛΟ 77.750
Γ.Υ.Σ. (6425/3) – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
(Α40-Α41) 1.280
(Α41-Α42)
και
(Α43-Α44)
2.000
(Α44-Α45) 240
ΣΥΝΟΛΟ 3.520
Γ.Υ.Σ. (6425/4) – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
(Α45-Α46) 6.560
(Α47-Α48) 5.680
(Α49-Α50) 4.880
ΣΥΝΟΛΟ 17.120
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
Γ.Υ.Σ. (6425/4) – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
(Μ1-Μ2) 28.320
(Μ2-Μ3)
και
(Μ5-Μ4)
4.500
(Μ4-Μ6) 6.080
(Μ7-Μ8) 3.760
(Μ9-Μ10) 9.360
ΣΥΝΟΛΟ 52.020
Γ.Υ.Σ. (6425/6) – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
(Μ8-Μ9) 9.600
ΣΥΝΟΛΟ 9.600
3
ΑΔΑ: 4ΑΛΗΟΡ1Κ-Υ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Γ.Υ.Σ. (6425/4) – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
(Δ1-Δ2) 11.200
(Δ3-Δ4) 3.680
ΣΥΝΟΛΟ 14.880
Γ.Υ.Σ. (6426/3) – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
(Δ4-Δ5) 17.360
(Δ6-Δ7) 1.280
(Δ8-Δ9) 1.920
(Δ10-Δ11) 320
(Δ12-Δ13) 560
(Δ14-Δ15) 2.000
(Δ16-Δ17) 640
(Δ18-Δ19) 3.840
(Δ21-Δ22 4.160
ΣΥΝΟΛΟ 32.080
Γ.Υ.Σ. (6426/1) – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
(Δ22-Δ23)
και
(Δ24-Δ25)
4.000
ΣΥΝΟΛΟ 4.000
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ
Γ.Υ.Σ. (6426/3) – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
(Κ1-Κ2) 8.840
(Κ3-Κ4) 1.600
(Κ6-Κ7) 6.500
(Κ8-Κ9) 3.040
(Κ10-Κ11) 1.280
(Κ12-Κ13) 480
(Κ14-Κ15) 4.000
(Κ16-Κ17) 2.300
(Κ18-Κ19) 4.400
(Κ19-Κ22)
και
(Κ21-Κ20)
4.750
(Κ20-Κ23) 720
(Κ24-Κ25) 2.880
ΣΥΝΟΛΟ 40.790
4
ΑΔΑ: 4ΑΛΗΟΡ1Κ-Υ
Γ.Υ.Σ. (6426/1) – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
(Κ5-Κ6) 10.240
ΣΥΝΟΛΟ 10.240
Γ.Υ.Σ. (6426/4) – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
(Κ25-Κ26) 7.760
(Κ27-Κ28) 9.440
(Κ29-Κ30) 800
(Κ31-Κ32) 480
(Κ33-Κ34) 6.560
(Κ35-Κ36) 6.400
(Κ37-Κ38) 7.600
(Κ40-Κ41) 13.840
ΣΥΝΟΛΟ 52.880
Γ.Υ.Σ. (6426/2) – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
(Κ41-Κ42) 4.480
(Κ43-Κ44) 880
(Κ45-Κ46) 400
(Κ47-Κ48) 3.840
ΣΥΝΟΛΟ 9.600
Γ.Υ.Σ. (6427/1) – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
(Κ49-Κ50) 11.280
(Κ51-Κ52) 13.760
ΣΥΝΟΛΟ 25.040
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
Γ.Υ.Σ. (6426/4) – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
(Π2-Π3) 4.480
(Π4-Π5) 1.520
(Π6-Π7) 7.280
ΣΥΝΟΛΟ 13.280
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ
Γ.Υ.Σ. (6427/1) – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)
(Β1-Β2) 17.120
(Β2-Β3)
και
(Β4-Β5)
4.800
(Β5-Β6) 720
(Β7-Β8) 1.920
(Β9-Β10) 2.880
(Β11-Β12) 4.000
ΣΥΝΟΛΟ 31.440
5
ΑΔΑ: 4ΑΛΗΟΡ1Κ-Υ
ΔΑΣΟΣ-ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΜΒΑΔΑ (τ.μ.)
ΔΗΜΟΣΙΑ 26.480
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 92.540
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ 234.230
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ 95.680
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ 190.650
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 543.900
2. Η έγκρισή μας αυτή δίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα και με τον όρο της μη
αλλαγής στο διηνεκές του σκοπού, που είναι η κατασκευή του εν θέματι έργου,
προκειμένου να εξυπηρετηθούν λόγοι δημοσίου συμφέροντος.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία εντός τριετίας από σήμερα δεν εκπληρωθεί ή
εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίο δίδεται η εν
λόγω έγκριση, η απόφασή μας αυτή παύει να ισχύει.
4. Για την κατασκευή του εν λόγω έργου, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η
αυστηρή εφαρμογή των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών
της με αριθμ. οικ. 145111/1-10-09 Κ.Υ.Α. των Υπ. ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης,
Πολιτισμού, Ε.Ν.Α. & Ν.Π. και Υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η δαπάνη
των οποίων θα βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης του έργου.
5. Τα δασικά προϊόντα που θα παραχθούν από την κατασκευή του ανωτέρω έργου
θα διατεθούν για τις δημόσιες διακατεχόμενες δασικές εκτάσεις στους
διακατόχους, για τις ιδιωτικές δασικές στους ιδιοκτήτες και για τις δημόσιες
δασικές στους αντίστοιχους δήμους και κοινότητες για κάλυψη των ατομικών
αναγκών των κατοίκων τους.
6. Το Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκνίκηση των περιγραφομένων στην
παρούσα εκτάσεων εκ μέρους τρίτων.
7. Η δαπάνη κατασκευής του ανωτέρω έργου θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την
εταιρεία «ΔΕΣΦΑ –Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.».
8. Η παρακολούθηση εφαρμογής της παρούσης ανατίθεται στο Δασαρχείο
Καπανδριτίου το οποίο θα συντάξει πρωτόκολλο εγκαταστάσεως, αντίγραφο του
οποίου θα υποβάλλει και σε μας.
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Ηλίας Λιακόπουλος
6
ΑΔΑ: 4ΑΛΗΟΡ1Κ-Υ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μάκρη 20/1/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 1292
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Αριθ. Απόφασης: 26/2011
ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό υπαλλήλων του Δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων Γραμματικού και Βαρνάβα, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες και τη διάθεση κατάλληλων χώρων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων.
Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής
αφού έλαβε υπόψη
Την παρ.9 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010
Την υπ’ αριθ. 1/2011 απόφαση- εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
τον ορισμό υπαλλήλων του Δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των
τοπικών κοινοτήτων Γραμματικού και Βαρνάβα, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου
που εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες και τη διάθεση κατάλληλων χώρων και εξοπλισμού για
τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων, ως εξής:
Α. Για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση
α. του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου
κα Άννα Λάμπρου – Σωτήρχου.
β. του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Βαρνάβα ορίζεται o υπάλληλος του Δήμου κος
Ηλίας Παναγιώτης.
Β. Εξυπηρέτηση κατοίκων από τα τοπικά γραφεία
α. Οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας Γραμματικού θα εξυπηρετούνται από τα αντίστοιχα
τοπικά γραφεία για την πληρωμή των λογαριασμών ύδρευσης από τον υπάλληλο του
Δήμου κο Νικόλαο Μωραϊτη.
β. Οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας Βαρνάβα θα εξυπηρετούνται από τα αντίστοιχα
τοπικά γραφεία για την πληρωμή των λογαριασμών ύδρευσης από τον υπάλληλο του
Δήμου κο Ηλία Παναγιώτη.
Γ. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών υποστήριξης των συμβουλίων των τοπικών
κοινοτήτων και τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν σε τοπικές
κοινότητες, διατίθενται τα αντίστοιχα τοπικά γραφεία. Η στέγαση των τοπικών γραφείων θα
γίνει στα κτίρια των πρώην Κοινοτήτων με τον κατάλληλο εξοπλισμό ο οποίος κατ’ ελάχιστο
αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με τις απαραίτητες περιφερειακές συσκευές
και σύνδεση στο διαδίκτυο και τον απαιτούμενο εξοπλισμό γραφείου.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο Δήμαρχος
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΛΟΥΙΖΟΣ
ΑΔΑ: 4Α1ΩΩΛΜ-Α