Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Υποψήφιος Δήμαρχος Μαραθώνα με την Ν.Δ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Συνδυασμός "ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ" ξεκινά από σήμερα την ανακοίνωση τμηματικώς του προγράμματός του για το Δήμο Μαραθώνος. Σε μία περίοδο που κάποιοι διεκδικούν την ψήφο εμπιστοσύνης των Δημοτών με επικοινωνιακά τρικ και ανέξοδες υποσχέσεις, εμείς παρουσιάζουμε σε εσάς τις δεσμεύσεις μας.
Στο συνημμένο έγγραφο παρουσιάζουμε την ΔΕΣΜΕΥΣΗ μας για την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στο Δήμο.
Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε όραμα, έχουμε στόχο !!“ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ”
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Η διάρθρωση του προσωπικού του Δήμου και η αξιοποίηση του προσωπικού και της περιουσίας του είναι νευραλγικό σημείο για την επιτυχημένη υλοποίηση των αναπτυξιακών Σχεδίων της Δημοτικής Αρχής.

Ο “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΊΝΑΙ ΓΥΜΝΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Η “ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ” ξεκινά από τα αυτονόητα, δηλαδή την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου Μαραθώνα όπως προκύπτουν από την εφαρμογή του “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”. Διαπιστώνουμε ότι παρά τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις ο Δήμος Μαραθώνα σήμερα δεν έχει συστήσει, σημαντικές για τη δημοκρατική λειτουργία του, θέσεις και επιτροπές:
Δεν έχει συσταθεί Επιτροπή Διαβούλευσης, από τους πιο σημαντικούς θεσμούς για την ενίσχυση της δημόσιας συζήτησης και της δημοκρατικής έκφρασης των δημοτών. Ειδικότερα, η επιτροπή δηµοτικής διαβούλευσης έχει τις εξής αρµοδιότητες:
• Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου.
• Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο.
• Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
• ∆ιατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.
Δεν έχει ενεργοποιηθεί ο θεσμός του Συμπαραστάτη (Συνήγορου) του Δημότη και της Επιχείρησης, για τον οποίο έχουμε – μέσω του Συνήγορου του Πολίτη - διαπιστώσει ήδη πόσο πολύτιμος συμπαραστάτης του Δημότη μπορεί να γίνει, καθώς αναλαμβάνει:
• την υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του
• την διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους,
• την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει.
Δεν έχει συσταθεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το επικουρικό όργανο διοίκησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το κορυφαίο καθήκον να διασφαλίζει την ελάχιστη απαιτούμενη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από το Δήμο στους Δημότες και τους επισκέπτες του. Η σημασία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι κεφαλαιώδης αφού όπως ορίζεται (άρθρο 7 Ν.3852/2010): “Ο ∆ήµος διοικείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και το ∆ήµαρχο...”
Δεν συστάθηκε Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών ως συµβουλευτικό όργανο του δήµου για
την ενίσχυση της ένταξης των µεταναστών στην τοπική κοινωνία, κατά τις διατάξεις του άρθρ. 78 του Ν. 3852/2010.
Δεν διενεργήθηκε ούτε για μια φορά Δημόσιος απολογισμός Δημοτικών πεπραγμένων του Δήμου Μαραθώνα, προκειμένου ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να παρουσιάσουν τα πεπραγμένα τους ενώπιον των Δημοτών. Σύμφωνα με τον “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ” κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
“ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ” σχεδιάζουμε όμως και για την Διοίκηση του Δήμου καθώς η περαιτέρω αξιοποίηση του εξαιρετικού υλικού που διαθέτει στο προσωπικό ο Δήμος Μαραθώνα είναι κορυφαίος στόχος με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα του Δημότη και την ανάδειξη του Δήμου. Πρώτο Βήμα η Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιακών Δομών σύμφωνα με τις διατάξεις του “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ” υπό το πρίσμα ενός νέου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών.
Η εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξυπηρέτησης των Δημοτών, των επιχειρήσεων και των φορέων, είναι αδιαπραγμάτευτη επιλογή. Μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα μέσω του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή:
• παρέχονται μια σειρά πιστοποιητικών που χρειάζεται να αναζητήσει ο Δημότης και η επιχείρηση χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στα γραφεία του Δήμου
• διατίθεται ένας μεγάλος όγκος πληροφόρησης για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο Μαραθώνα, τόσο προς τους δημότες και κατοίκους του Δήμου όσο και προς τους επισκέπτες του.
• εξασφαλίζεται ασφαλώς, η διαφάνεια στη διαχείριση του Δήμου και στις σχέσεις με πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις, με τη δημοσίευση κάθε συναλλαγής του Δήμου, με επιχειρήσεις, φορείς και πολίτες και σε συνδυασμό με τη δημοσίευση στη Διαφάνεια.
• δημιουργείται μια πανίσχυρη βάση διαβούλευσης ικανή να ενισχύσει ουσιαστικά, για πρώτη φορά, τις θέσεις και τις απόψεις των Δημοτών, δίνοντας βήμα στον πολίτη που έχει άποψη και επιθυμεί να συμβάλλει στη βελτίωση τουΔημοτικού Έργου.
Η Ηλεκτρονική πλατφόρμα πλαισιώνεται και ενισχύεται από ειδικές υπηρεσίες για την άμεση βελτίωση της εξυπηρέτησης του Δημότη:
• Τηλεφωνική Γραμμή Δημότη, όπου όχι μόνο λαμβάνονται καταγγελίες, αναφορές βλαβών ή δίνονται πληροφορίες, αλλά γίνεται πλήρης καταγραφή των μηνυμάτων και ελέγχεται ο χρόνος και το είδος της αντίδρασης των υπηρεσιών του Δήμου για την κάλυψή τους.
• Επίσης, η εξυπηρέτηση των επαγγελματιών αγροτών αναβαθμίζεται, αφού με την ίδρυση γραφείου γεωργικής μέριμνας και ενημέρωσης μπορούν άμεσα να απευθύνονται σε εξειδικευμένο προσωπικό, με στόχο την άμεση επίλυση προβλημάτων τους και την παροχή ουσιαστικής αρωγής στην αντιμετώπιση γραφειοκρατικών δυσκολιών που ως σήμερα αποτελούν ανούσια αλλά συχνά αξεπέραστα εμπόδια.
• Σε συνάφεια με αυτό, η δημιουργία Γραφείου Ενημέρωσης για τα διαθέσιμα Χρηματοδοτικά Προγράμματα από Ευρωπαϊκούς και άλλους πόρους, εξασφαλίζει άμεση και ακριβή πληροφόρηση για την χρηματοδότηση επιχειρηματικών και αγροτικών σχεδίων, επιτυγχάνοντας διπλό όφελος: ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με εισροή πόρων στο Δήμο και καταπολέμηση της τοπικής ανεργίας με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας.
Στο πεδίο της καθημερινότητας, όμως, είναι η σημαντικότερη μάχη που η “ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ” καλείται να δώσει. Η παροχή υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνα μπορεί να βελτιωθεί με το πέρασμά της στην ψηφιακή εποχή, όπου με τη χρήση ψηφιακών μέσων επιταχύνεται η υλοποίηση έργων και παροχής υπηρεσιών. Την ίδια στιγμή διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε σταθερά υψηλό επίπεδο.
Η Ηλεκτρονική Οργάνωση της Αποθήκης του Δήμου Μαραθώνα για την ψηφιακή καταγραφή των υλικών που χρησιμοποιούνται, σε διασύνδεση με το τμήμα προμηθειών, ενισχύει την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, τη διαθεσιμότητα των υλικών και ασφαλώς ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αντισυμβατικής συμπεριφοράς.
Σε αυτή την κατεύθυνση,υιοθετείται η ιχνηλασιμότητα, η επαναληψιμότητα και ο εντοπισμός σφαλμάτων, αβλεψιών και αμέλειας, με διαθέσιμες τεχνικές χαμηλού κόστους και υψηλής ακρίβειας όπως ο εντοπισμός GPS, η χαρτογράφηση GIS και η χρήση φορητών υπολογιστών, σε συνδυασμό με εξιδικευμένα σεμινάρια εκπαίδευσης των Δημοτικών Υπαλλήλων που θα κληθούν να τα χειριστούν.
Είναι βέβαιο ότι το προσωπικό που ο Δήμος Μαραθώνα διαθέτει είναι υψηλού επιπέδου, όπως και οι παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες. Το ίδιο βέβαιο είναι ότι με τις κατάλληλες οργανωτικές προσθήκες και ενισχύσεις μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερο, προς όφελος των Δημοτών και του τόπου.

Είχα πει πριν από κάποιες ημέρες ότι η ώρα της αλήθειας πλησιάζει για όλους.
Πλέον τα ψέμματα τελείωσαν.
Ήρθε η ώρα να μάθουν οι Δημότες του Μαραθώνα μερικές αλήθειες για όλους αυτούς που επί χρόνια ταλαιπώρησαν την πόλη μας και κέρδιζαν την εκλογική εμπιστοσύνη των δημοτών με προεκλογικά τεχνάσματα και πρακτικές αποπροσανατολισμού.

Ο κ. Λουίζος, επι σειρά ετών έσπειρε προεκλογικές εξαγγελίες - πυροτεχνήματα και με μεθόδους πολιτικής ντρίμπλας σκόραρε σε ένα γήπεδο όπου οι ομάδες είχαν απλά προκαθορισμένους ρόλους και οι παίκτες ατομισμό και ματαιο - μικρο - φιλοδοξίες.

Τις επόμενες ημέρες λοιπόν, εσείς όλοι οι Δημότες του Μαραθώνα θα μάθετε επιτέλους αλήθειες με στοιχεία και ντοκουμέντα.

Το έχω ξαναπει και το έχω επισημάνει : Για μένα η αλήθεια είναι καθήκον. Αυτή την φορά ο κ. Λουίζος θα πρέπει να βασανιστεί αρκετά για να βρει απαντήσεις και εξηγήσεις στις αποκαλύψεις που θα γίνουν.

Τα καλύτερα έρχονται προσεχώς !

Πηγή: 
Βαρνάβας όμορφος τόπος να μένεις, δύσκολος να ζεις..

1 σχόλιο:

  1. Kali epityxia. O Hatzigiannis einai o monadikos axioprepis ypopsifios gia tin allagi epitelous sto Dimo Marathona.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας...
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.